کشته شدن یک نوازنده ی دوره گرد در ایران

در روزنامه ی همشهری به تاریخ یکی دو روز پیش
نوشته بود که مردانی تفنگدار،پیکر بی جان نوازنده ای دوره گرد
را در یکی از خیابان های تهران،از خودرو به بیرون پرت کرده اند
و پس از زدن چند لگد به او،گریخته اند.

این رخداد ناگوار در شهر تهران،روی داده است.
تفنگدار بودن سرنشینان خودرو،برای من خواننده ی این
خبر اندکی شک برانگیز است.
چرا باید شماری پیدا بشوند که نوازنده ای دوره گرد را
بربایند،او را بکشند و پیکر بی جانش را در یکی از خیابان های
شهر ،از خودرو به بیرون پرت بکنند؟
قربانی شدن یک نوازنده ی دوره گرد ،خودش به تنهایی می تواند
پرسش های زیادی را پیش رویمان بیاورد.

۱۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements