چه کسی شارلی هبدو است؟من شارلی هبدو هستم

144411

در کار بالا که آفریننده اش بوش فاوستین می باشد
پرسیده شده که ،چه کسی شارلی هبدو است؟
در پاسخ نیز فردی قلم به دست می گوید که او شارلی هبدو است.
و نیز فردی دیده می شود که دارد کاریکاتور پیامبر اسلام را می کشد.

بن مایه:
فرتور یا کاریکاتور بالا از بوش فاوستین می باشد.
fawstin.blogspot.com

۱۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements