تروریسم اسلامی و لشگرکشی خیابانی تروریست های بسیجی و سپاهی در شهر ارومیه

55

44

33

11

فرتورهای بالا در پیوند با لشگر کشی خیابانی تروریست های
پاسدار و بسیجی در شهر ارومیه می باشد که با تفنگ به
خیابان ریخته بودند و فریادهای مرگ بر این و آن سر می دادند.
ناگفته نماند که سپاه و بسیج دو بازوی تروریستی رژيم ننگین اسلامی می باشند.

شما در فرتورهای بالا می توانید این تفنگ به دستان تروریست
را ببینید،اینان همان کسانی اند که به پایداری و ماندگاری
تروریسم اسلامی در ایران و خاورمیانه دامن زده اند و می زنند.

۱۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements