امام زمان،امام چاه نورد و بمب اتمی-اسلامی

گمان کنم تا کنون نام قرارگاه
ammaar
را شنیده باشید.
این قرارگاه از پراکنشگران(انتشار دهندگان) باورهای
تروریسم اسلامی است.

گویا رییس این قرارگاه سخنی درباره ی بمب اتمی-اسلامی
و امام چاه نورد گفته اند که من در این جا آن را با شیوه ی
نوشتاری خودم می آورم.

ساخت یافتن رژیم اسلامی در راستای نیروگرفتن دولتی(هکومتی)
اسلامی و امام چاه نورد بود.
چرخ سانتریفیوژهای رژیم پلید اسلامی،چرخ های توان این دولت
است و در این راه مهم،دستیابی ما به توان و دانش ساخت
بمب اتمی ارزشمند است.
هر چند که این کار را نادرست می دانیم ولی داشتن دانش
ساخت بمب اتمی برای نیرو گرفتن رژیم اسلامی را بایسته
می دانیم تا امام چاه نورد را بتوانیم یاری کنیم.

۱۰-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements