وبلاگ کژدم

هر زمانی که به اینترنت دسترسی داشته باشم
نگاهی به وبلاگ کژدم می اندازم،نمی گویم همه ی
نوشته هایش را ولی بیش تر نوشته هایش را می پسندم.
برخی از نوشته های کژدم ارزش چندبار خوانده شدن را دارند.
در میان نویسندگان ایرانی در اینترنت،کژدم را از گونه ای
دیگر می بینم،نمی گویم او انسانی آرمانی و یا ایده آل
من است ولی باید بگویم که گفته هایش کشش ویژه ای دارند
و سخنانش گاه بوی تازگی می دهند.
برای نمونه ،در این نوشته ی واپسین اش نوشته است
که ساکنین ایران تا مارس سال ۲۰۱۷ چندماه بیش تر زمان ندارند.
او هم چنین از دگرگونی سیاست آمریکا در رویارویی با ایران
پس از کنار رفتن اوباما از ریاست جمهوری، سخن گفته است.
به گفته ی کژدم او هنر دیدن را در خودش دارد
نمی گویم که او یک پیش گو است و یا این که همه ی
پیش بینی هایش درست از آب در می آیند.
بلکه می گویم نوشته هایش را باید اندکی ژرف تر خواند
تا شاید به درک و فهم درستی از پیرامون دست یافت.

نشانی تارنگار کژدم در بلاگ اسپات
kajdoum1.blogspot.com

۹-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements