با یک مشت دزد،کشتارگر و تروریست روبرو هستیم

یک مشت دزد،کشتارگر و تروریست چنگ انداخته اند به
همه چیز کشورمان و هتا دارایی های این کشور را دارند
هزینه ی گور امامان،گور پیامبران،بتکده ها و گور امامزادگان
و آخوندها و ملایان می کنند و برای خودشان زندگی شاهانه ای
به هم زده اند ولی کسانی که از این دایره ی دزدان و
تبهکاران و مافیای اسلام گرایان بیرون اند،باید در نداری
بیکاری و بی پولی و خفقان دست و پا بزنند.

۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements