زادروز پیامبر اسلام،زادروز بنیانگذار و پایه گذار تروریسم اسلامی است

زادروز پیامبر اسلام را باید زادروز پایه گذار و بنیانگذار
تروریسم اسلامی دانست.
این پیامبر اسلام بود که خود را پیام آور خدای پندارین برشمرد
و فرمان جنگ،ترور،کشتار،برده داری،تجاوز،تاراجگری
جهاد و شکنجه را داد.
که سپس همه ی این فرمان های ترور در نسکی به نام
تازینامه(قرآن)گردآوری شد و کتابی مقدس شمرده شد.

این کتاب شاید برای شما مقدس باشد ولی برای ما خردگرایان
هیچ چیزی مقدس نیست.

۷-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements