بازگشایی تازینامه،الله دیوانه فرمان جهاد می دهد

در این نوشته به بررسی سوره ی هج می پردازیم.

الله می بیند و می داند آن چه را که در دستانتان و آن چه
را که پشت سرتان است و کارها به سوی الله باز می گردد.
+
آهای باورمندان،خم شوید،سجده کنید و بردگی الله را بکنید.
+
و در این جا تکیه به بردگی باورمندان است نه آزادی آنان.
+
کار نیکو انجام دهید البته از دید تازینامه باید پیامبر اسلام
و الله را بپذیرید و بروید برایشان جهاد بکنید،ناباوران و
دگراندیشان را بکشید و یا هتا خودتان نیز در این راه
کشته شوید.
+
و کار نیک انجام دهید شاید که رستگار شوید.
و برای الله جهاد کنید و کشت و کشتار راه بیندازید.
جهاد کنید و پیکارگرانه بکوشید و جانتان را در
این راه بگذارید.
او شما را برگزید و شما مجبور نیستید که این دین را بزگزینید.
+
پس این الله نادان چرا می گوید در پذیرش دین ،اجبار
و زوری در کار نیست ولی فرمان به کشتار،جهاد و جنگ
می دهد و می گوید که ناباوران به دین اسلام را بکشید؟
+
اوست که شما را تسلیم شدگان نام نهاد و او از گذشته
شما را تسلیم شدگان نام نهاد.
+
نماز بخوانید و زکات بدهید.

این هم از اقتساد اسلامی ،یک کسی می تواند زکات بدهد
و دیگری می تواند آن را پرداخت نکند.
+
بچسبید به این الله که اوست سرور شما،بهترین
سرور و ارباب شما.
+
این ها همگی پر است از یاوه گویی و پرت و پلا گویی
این همه گفته در تازینامه چه سودی به ما می رساند؟
و به چه کار مردم جهان می آید؟

بن مایه:
در این نوشته از فایل های ویدیویی فرود فولادوند در تارنمای
یوتیوب که با نام بازگشایی تازینامه شناخته می شود
کمک گرفته شده است.

۷-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements