پیامبر اسلام،پیامبری پدوفیلی،پیامبری برده دار و برده فروش

روز سه شنبه ی همین هفته، زادروز پیامبر اسلام است
همان پیامبری که پدوفیلی بود
همان پیامبری که برده دار و برده فروش بود.

مسلمانان زادروز چنین کسی را جشن می گیرند.

داوری در این باره را به خود شما می سپارم.

فراموش نشود که در خود تازینامه،از برده داری
و برده فروشی پشتیبانی شده است و خود پیامبر اسلام
و هتا امامان دارای برده های جنسی نیز بوده اند.

۶-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements