بسیج،سپاه،آخوند و تروریسم اسلامی

نام بسیج،سپاه و آخوند را که می بینم
ناخودآگاه یاد تروریسم اسلامی می افتم.
یاد تازینامه و امام چاه نورد می افتم.
یاد الله دیوانه و افسانه ای می افتم.

۶-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements