شیخ،ملا،آخوند و مفتی در تاریخ ایران

در تاریخ ایران،این شیخ،ملا،آخوند و مفتی بوده که
دیکتاتوری و دیکتاتور پرستی را بازتولید کرده است
نه فلان شاه.

بن مایه:
از میان نوشته های سیامک مهر

۳-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements