کریسمس کارت و کاریکاتور پیامبر اسلام

1

این کارت را که یک کریسمس کارت می باشد
کاریکاتوریست آمریکایی،بوش فاوستین ،برای یک
انجمن انتشاراتی آزاد در دانمارک کشیده است.
در این کاریکاتور(کریسمس کارت)،پیامبر اسلام
در زیر بارش برف ایستاده است و دارد از سرما به خود می لرزد
و پرچم سپید رنگی را در دستش گرفته است و آن را می تکاند.

و روی این کارت نوشته شده است:
زمانی که پرچم سیاه به پرچم سپید تبدیل می شود.

و گویا این بیست و سومین کاریکاتور بوش فاوستین
از پیامبر اسلام می باشد.

بن مایه:
توییتر بوش فاوستین
+
تارنگار بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

۲-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements