مبادا که بخواهید از مقدسات خودتان چماقی درست بکنید و بر سر دیگران بکوبید

پیشنهاد من این است که مقدسات خودتان را درون یک
کوزه بگذارید و آن را خاک بکنید و یا در جایی از خانه ی
خودتان پنهان بکنید.
مبادا که بخواهید از مقدسات خودتان چماقی درست کنید
و بر سر دیگران بکوبید.
من یک انسان آزاداندیش هستم و با هیچ کسی هم دشمنی
ندارم،مگر این که کسی و یا کسانی بخواهند آزادی را از
من بگیرند،آن زمان است که ستیز من با آزادی ستیزان
می آغازد،و من نیز آدمی نیستم که در برابر سرکوب
آزادی ،خاموش بنشینم و دم بر نیاورم.
بدون آزادی،زندگی هرگز

بدجور تقدس گرایان با مقدسات و دین خود دارند مفت
می خورند و به ناآگاهی و نادانی مردم می افزایند.

هیچ چیزی مقدس نیست هتا اگر برای دین گرایان
این سخن گران آید.

۲۹-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements