نبرد سهمگین من با تاریکی

آهای سایبری،آهای مزدور رژیم گندیده ی اسلامی.
با این کارهای ابلهانه ات می خواهی،چه چیزی را نشان دهی؟
آیا می خواهی به خواست شما،تن در دهیم،لب فروبندیم
و هیچ نگوییم و خاموش بمانیم تا پلیدان آسوده از هر کجا
سرگرم ویرانگری ها و تباهکاری هایشان باشند؟
مگر من برای سخن گفتن هم باید از شماها اجازه بگیرم؟
هر چه فشارهایتان را بر ما بیش تر بکنید،ما نیز استوارتر
از همیشه گام بر خواهیم داشت.
گمان کرده اید که با گرفتن یکی دو تریبون از ما آزاداندیشان
خواهید توانست سدایمان را خفه بکنید؟
مبارزه ی من با شما بی شرف ها،بی امان و ناگسسته
خواهد بود،روی سخنم با شماهایی است که از شرف
فهم،خرد و دانستگی هیچ بویی نبرده اید.
شما خودتان این بازی را راه انداخته اید و خودتان آغازگرش
هستید،پس از این نیایید از باخت در این بازی نالان و گریان
شوید،من دیر زمانی است که وارد این بازی شده ام
و از امروز وارد گام دیگری از این بازی می شوم.
ولی بهتر است بدانید که در این بازی،تلاش و مبارزه ام
پیوسته،بی امان،رگباری و توفانی خواهد بود.
امروز بر من روشن و آشکار گشت که شماها بی مقدارتر
از آنی هستید که هتا در پندار بگنجد.
شما از کمترین سخن و از کوچکترین انتقادی ترسان
و هراسان می شوید.
فرمانروایی تباهی شما به مویی بند است اگر و تنها اگر
یک درسد از مردم جهان و میهنمان در شمار آگاهان و
آزاداندیشان باشند.
شما با مبارزی آزادی خواه و خستگی ناپذیر وارد نبرد
شده اید و این را به ذهن خود بسپارید که نبرد سهمگین
من با تاریکی آغاز شده است.

۲۷-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements