آخوندها این گونه اند

آخوند اگر دوست تو باشد
مال ات را می خورد
و اگر دشمن تو باشد
خون ات را می ریزد.

گفته ای زیبا از میرزا آقاخان کرمانی درباره ی آخوندها
آن هم در سد و پنجاه سال پیش.

۲۷-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements