فرمان ترور و کشتار در تازینامه(قرآن)

این تازینامه همه اش پر است از فرمان های ترور و کشتار
نمونه اش این آیه ی شماره ی چهار از سوره ی مهمد
می باشد که می گوید:
آن کسی را که فکر می کنید،ناباور(کافر)است
گردن بزنید.

مانده ام که دین پرستان این ها را می بینند و به روی
خودشان نمی آورند و یا این ها را نمی دانند؟
هر چند ماله کشان دینی که با خود برچسب نوگرای دینی
را یدک می کشند،دست به داستان سرایی های زیادی
در این زمینه زده اند و می زنند.

۲۵-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements