سوره ی انفال و تروریسم اسلامی

شاید بسیاری بپرسند که چرا سربازان دولت اسلامی
و یا سایر گروه های اسلام گرا،گردن و سر قربانیان
را با شمشیر می زنند و یا با چاقو می برند؟
در این جا باید به شما یادآور شوم که در تازینامه(قرآن)
در آیه ی شماره ی دوازده سوره ی انفال به مسلمانان
پیشنهاد داده شده است که برای ترس انداختن در دل
ناباوران(کافران)،گردن و سر آنان را از بالای گردنشان
ببرند و سر انگشتان دست هایشان را نیز بگسلند.

آیا این یک دستور و فرمان تروریستی نیست؟

۲۳-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements