رای ما سرنگونی رژیم اسلامی است

1

رای ما سرنگونی رژیم اسلامی است
هیچ آدم خردمندی در یک انتخابات فرمایشی و نمایشی
شرکت نمی کند،نه بزرگ ما به هر انتخاباتی از این دست
می تواند رژيم ننگین اسلامی را به سراشیبی سرنگونی
هل بدهد،بیایید پیش از آن که دیر شود این رژیم اسلامی
را تا آستانه ی سرنگونی ببریم.

۲۳-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements