پایان رژیم ننگین اسلامی نزدیک است

11

پایان رژيم ننگین اسلامی نزدیک است
البته اگر بخواهیم و اراده ای پولادین داشته باشیم.

۲۲-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements