فروپاشی رژیم ننگین اسلامی نزدیک است

12

توفان خشم ما،نیرومندتر از این هاست.
فروپاشی رژيم ننگین اسلامی نزدیک است.

۲۲-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements