من سال هاست که گوشه ی زندانم

رد قمه به فرق عزاداران
آمار رشد کرده ی بیکاران
در هر کجا فروختن یاران
تا قطره های خون وسط باران

اما کسی ندید… و من دیدم
مردم به فکر رابطه ی تازه
تریاک و ماهواره و خمیازه
یا ازدواج های به اندازه
یا توپ های داخل دروازه

من سال هاست گوشه ی زندانم
من سال هاست گوشه ی زندانم.

سروده ای است از مهدی موسوی

بن مایه:
این سروده را از تارنگار زری اسپهانی برداشته ام.

نکته:فاتمه اختساری و مهدی موسوی
دو سراینده ای(شاعری) هستند که رژيم آنان را برای نزدیک
به نه تا ده سال به زندان افکنده است چون سروده هایشان
برای رژيم ننگین اسلامی خوشایند نبوده است.

۱۴-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements