امام زمان و کتاب رکوردهای گینس

این امام زمان را که گمان کنم بشناسید
ایشان در زمینه ی بازی قایم باشک همه ی رکوردها را
شکسته اند و دست بالایی در این بازی دارند و گمان نکنم
که تا سالیان سال کسی بتواند روی دست ایشان بلند شود.
پیشنهاد می شود رکورد شکنی های پیاپی امام زمان در
بازی قایم باشک در کتاب رکوردهای گینس آورده شود
تا در تاریخ به یادگار بماند.

۱۴-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements