کابوس شب ملایان و آخوندها

این ملایان و آخوندها،هر شب در خوابشان کابوس سرنگونی
فروپاشی و نابودی خودشان به همراه رژيم اسلامی را به دست
مردم ستمدیده و به پاخاسته،می بینند و فردای آن شب،هراسان و
ترسان،می آیند و درباره ی کابوسی که دیده اند،هشدار می دهند.

بن مایه:
دیدگاه یک کاربر در تارنمای ایران پرس نیوز

۱۰-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements

هشدار به سپاه تروریستی پاسداران انقلاب کثیف اسلامی

این هشداری است جدی به سپاه تروریستی پاسداران
انقلاب کثیف اسلامی.
ما به دنبال زمانی مناسب و درخور برای روبیدن تروریست های
پاسدار،بسیجی و هزب اللهی از روی زمین هستیم.
شاید زمان روبیدن شما همین فردا باشد،شاید زمانی دیگر
ولی این را بدانید که سرنگونی و فروپاشی رژیم اسلامی
آرمان ماست.
هر روز پگاهان که از خواب بیدار می شوم،آرمان خویش
را روی کاغذی سپید می نویسم و برایش تلاش می کنم.

قلبم پیوسته برای آزادی می تپد.
زنده باد آزادی.

۱۰-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

امام زمان،امام چاه نورد و بمب اتمی-اسلامی

گمان کنم تا کنون نام قرارگاه
ammaar
را شنیده باشید.
این قرارگاه از پراکنشگران(انتشار دهندگان) باورهای
تروریسم اسلامی است.

گویا رییس این قرارگاه سخنی درباره ی بمب اتمی-اسلامی
و امام چاه نورد گفته اند که من در این جا آن را با شیوه ی
نوشتاری خودم می آورم.

ساخت یافتن رژیم اسلامی در راستای نیروگرفتن دولتی(هکومتی)
اسلامی و امام چاه نورد بود.
چرخ سانتریفیوژهای رژیم پلید اسلامی،چرخ های توان این دولت
است و در این راه مهم،دستیابی ما به توان و دانش ساخت
بمب اتمی ارزشمند است.
هر چند که این کار را نادرست می دانیم ولی داشتن دانش
ساخت بمب اتمی برای نیرو گرفتن رژیم اسلامی را بایسته
می دانیم تا امام چاه نورد را بتوانیم یاری کنیم.

۱۰-۱۰-۲۵۷۴ پارسی