خامنه ای،رهبر هپروتی رژيم ننگین اسلامی و نامه ی ایشان به جوانان باختری

خامنه ای،رهبر هپروتی رژيم ننگین اسلامی باز دست
به قلم شدند تا دیگر بار نامه ای به جوانان باختری بنویسند.
ایشان در این نامه یک جورهایی خواستند باختریان را
نسبت به اسلام آگاه سازند و چهره ای زیبا به دین اسلام
ببخشند،خامنه ای در دنباله ی بیهوده گویی خودش دولت اسلامی
را زباله خواند،گویا خامنه ای فراموش کرده اند که دارند
همتای خودشان(دولت اسلامی)را زباله و آشغال می خوانند.
هم رژيم اسلامی و هم دولت اسلامی،هر دویشان در آرزوی
برپایی فرمانروایی اسلام در جهان اند،ابوبکر بغدای و خامنه ای
هر دو خودشان را رهبر جهانیان می خوانند،هر دوی آنان دارند
همان کارهایی را می کنند که سپاه پیامبر اسلام انجام می داد.
گستاخی خامنه ای در آن جا روشن می شود که می گوید:
اسلام،اخلاقی ترین مکتب دینی جهان است که گرفتن جان
یک انسان را به مانند کشتن همه ی انسان ها می داند.

چرا دیگر دروغ می گویید؟در خود قرآن(تازینامه) فرمان ها
و دستورهای زیادی درباره ی کشتار،سربه نیست کردن
ترور و شکنجه ی ناباوران و دگراندیشان آمده است.
مگر در همین کتاب مقدستان(تازینامه-قرآن) فرمان به
برده گیری زنان و دختران داده نشده است؟مگر فرمان
بریدن گردن ناباوران داده نشده است؟مگر فرمان به
بریدن دست دزدان داده نشده است؟مگر فرمان به
تاراجگری و جنگ و خونریزی و پاکسازی فیزیکی ناباوران
داده نشده است؟

این دیکتاتور هپروتی(خامنه ای)گمان کرده اند که با انسان های
ناآگاهی روبرو هستند که به آسانی با سخنان بیهوده و بی سر و ته
یک آخوند به اسلام خواهند گروید.
گویا ایشان نمی خواهند باور کنند که در کشور ایران و هتا در
بیش تر کشورهای جهان،آزاداندیشی،خردگرایی ،دین گریزی
و خداناباوری رو به رشد است.

۹-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements