خامنه ای بت می شود،خامنه ای یا بت بزرگ؟

2

1

این روزها خامنه ای یک بت بزرگ شده است و هتا او را
تا جایگاه خدایی نیز بالا برده اند،در بخش دریلای گچساران
گویا چند سال پیش خامنه ای دیکتاتور با بالگرد به دیدن
آن جا رفته بودند و اکنون به یادبود آن روز در همان جا
بنری زده اند و جای فرود آمدن خامنه ای دیکتاتور و
کشتار پیشه را گلباران کرده اند.
این بار می خواهند از خامنه ای بت بسازند و از این راه
نان مفت به چنگ آورند،نادانی ،ناآگاهی و نافهمی بزرگ ترین
دردی است که می تواند گریبانگیر آدمی شود.
بی جا نیست اگر بگوییم که خامنه ای یا بت بزرگ؟

۶-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements