امام نقی در برنامه ی نود جنجال آفرین شد

همان گونه که می دانید امام نقی پس از تایید فدراسیون
و سرمربی تیم ملی قرار شده است که به تیم ملی فوتبال
ایران بپیوندد و به فوتبال ایران خدمت بکند.
دیشب امام نقی میهمان برنامه ی نود بود
جنجال از آن جا آغاز شد که مجری برنامه ی نود از نقی
خواست که دیدگاه خودش را نسبت به لیگ ایران که
جام خلیج پارس نیز خوانده می شود،بگوید.
امام نقی در واکنش به کاربرد خلیج پارس خشمگین شد
و گفت که خلیج باید اربی باشد،در این میان بگو مگویی
میان مجری برنامه ی نود و امام نقی رخ داد و کار
به جایی کشید که امام نقی استودیوی برنامه ی
نود را ترک کرد.

۲-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements