چه زمانی روس ها و پوتین به کمک رژیم درمانده ی اسلامی و سپاه آمدند؟

سپاه تا پیش از گام نهادن روس ها به میدان نبرد در سوریه
در گل مانده و به اوج درماندگی رسیده بود و چون دیگر
کاری از دستش بر نمی آمد و نمی توانست به یاری
ترفندهای فوتوشاپی،خود را پیروز میدان نشان دهد،دست
به دامان روس ها شد و روس ها با گام نهادن به میدان
نبرد در سوریه ،شدند فرشته ی نجات رژيم اسلامی
با این همه هنوز نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و می بینیم
که سپاه پاسداران و مزدورانش در سوریه به دام افتاده اند
و هر روز دارد زخم های کاری بیش تری به پیکره ی آن ها وارد می شود.

بن مایه:
در این نوشته از بخش دیدگاه های وبلاگنویس ایرانی
به نام کژدم نیز کمک گرفته شده است.

۲۴-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements