نخواهید توانست سدای ما آزادی خواهان و آزاد اندیشان را خفه بکنید

این وبلاگ خاری در چشمان بنیادگرایان دینی،سرکوبگران
واپس گرایان و سازمان های سیاهی چون سپاه،بسیج
و مزدوران ساختار توتالیتر اسلامی است.
می خواهید تا ما را خاموش بکنید و یا کاری بکنید که دیگر
نتوانیم چیزی بگوییم و می کوشید تا سدایمان را کسی
نشنود ولی سدای ما بلندتر و رساتر از همیشه به گوش
همگان و به ویژه آزادگان و آزادی خواهان خواهد رسید.
با سرکوب،شکنجه،کشتار،ترساندن و ترور هرگز نخواهید
توانست سدای دادخواهی و آزادی خواهی ما آزادی خواهان
را خفه بکنید،اگر شمارتان زیاد هم باشد باز یک تنه در
برابرتان ایستاده ایم ،پر انرژی تر و پر کار تر از همیشه
به راهمان دنباله خواهیم داد و پایه ها و ستون های کاخ های
ستم و بیدادگری تان را به لرزه در خواهیم آورد.

۲۱-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements