اقتساد اسلامی بر کویر پایه ریزی شده است

پیامبرشان(پیامبر اسلام)،یک بیابانگرد و راهزن کویرهای
اربستان بود و کویر را برتر و بهتر از پردیس می دانست
آری اقتساد اسلامی بر کویر پایه ریزی شده است.

این نوشته برشی است از دیدگاه کژدم
kajdoum1
در زیر یکی از نوشته هایش در بلاگ اسپات.

۲۱-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements