روزهایی پر فشار و پر از دلهره ای را دارم از سر می گذرانم

روزهایی پرفشار و پر از دلهره ای را دارم از سر می گذرانم
آیا این روزهای پر از دلهره و تنش زا پایان خواهند یافت؟
زندگی در کشوری فلک زده،دین زده و دیکتاتور زده که
سرتا پایش را گند فرا گرفته،خودش دلهره آور است.
چه برسد به این که ناهمرنگ با سایرین باشی و زیر این
فشار سرکوب،خفقان و سانسور بخواهی سخن ات را
آزادانه و به هر شیوه ای که شده است،بگویی.
هر چند ما راه خودمان را برگزیده ایم و گام هایمان را برداشته ایم
و گام در راهی گذاشته ایم که پایانه ی آن روشنایی است.
در راه رسیدن به آزادی باید استوار بود و با امید به آینده
به پیش رفت،به گفته ی سمد بهرنگی نمی شود که
همه اش بترسیم،همین که راه بیفتیم ترسمان می ریزد.

۱۹-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements