پاسداران گور زینب و پاسداران چادر زینب

همان گونه که می دانید این روزها رژیم اسلامی برای
جلوگیری از فروپاشی رژیم بشار اسد شمار زیادی از
مزدوران خود را که از بسیجیان و پاسدارها می باشند
را با برچسب پاسداران گور زینب ،به سوریه می فرستد.
در یکی از تارنماهای رژیم اسلامی با نام افسران جنگ
نرم که تنها کارشان گذاشتن فرتورهایی از خامنه ای
دیکتاتور و نوشته های دینی و گذاشتن فرتورهای کشته شدگان
مزدور سپاهی و بسیجی است،به یک نوشته ای برخوردم
که فرتوری از یک دختر چادری را گذاشته و زیرش
نوشته بودند که اگر پاسدار گور زینب نمی توانم باشم
پاسدار چادر زینب که می توانم باشم.

نخست آن که یک زن و دختر فهمیده هیچ گاه با پوشیدن
چادر کاری نمی کند که او را با کیسه ی آشغال اشتباه بگیرند.
دوم این که پسران،مردان و کسانی که پای فشاری بر چادر سر کردن
و لچک بر سر نهادن زنان و دختران دارند،یک بیمار هستند
و اختیار خودشان را ندارند و چیزی بیش از یک شهوتران
و هوس باز نیستند و دارای گرایش های آزارگرانه ی جنسی اند.

به جای این سخنان بیهوده بیایید نابرابری ها را ریشه کن کنید
و بدانید که زن =مرد است.

پایان سخن آن که هر کسی چه زن و چه مرد در گزینش
پوشش خودش باید آزاد باشد.

۱۸-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements