خامنه ای،رهبر هپروتی رژيم ننگین اسلامی و نامه ی ایشان به جوانان باختری

خامنه ای،رهبر هپروتی رژيم ننگین اسلامی باز دست
به قلم شدند تا دیگر بار نامه ای به جوانان باختری بنویسند.
ایشان در این نامه یک جورهایی خواستند باختریان را
نسبت به اسلام آگاه سازند و چهره ای زیبا به دین اسلام
ببخشند،خامنه ای در دنباله ی بیهوده گویی خودش دولت اسلامی
را زباله خواند،گویا خامنه ای فراموش کرده اند که دارند
همتای خودشان(دولت اسلامی)را زباله و آشغال می خوانند.
هم رژيم اسلامی و هم دولت اسلامی،هر دویشان در آرزوی
برپایی فرمانروایی اسلام در جهان اند،ابوبکر بغدای و خامنه ای
هر دو خودشان را رهبر جهانیان می خوانند،هر دوی آنان دارند
همان کارهایی را می کنند که سپاه پیامبر اسلام انجام می داد.
گستاخی خامنه ای در آن جا روشن می شود که می گوید:
اسلام،اخلاقی ترین مکتب دینی جهان است که گرفتن جان
یک انسان را به مانند کشتن همه ی انسان ها می داند.

چرا دیگر دروغ می گویید؟در خود قرآن(تازینامه) فرمان ها
و دستورهای زیادی درباره ی کشتار،سربه نیست کردن
ترور و شکنجه ی ناباوران و دگراندیشان آمده است.
مگر در همین کتاب مقدستان(تازینامه-قرآن) فرمان به
برده گیری زنان و دختران داده نشده است؟مگر فرمان
بریدن گردن ناباوران داده نشده است؟مگر فرمان به
بریدن دست دزدان داده نشده است؟مگر فرمان به
تاراجگری و جنگ و خونریزی و پاکسازی فیزیکی ناباوران
داده نشده است؟

این دیکتاتور هپروتی(خامنه ای)گمان کرده اند که با انسان های
ناآگاهی روبرو هستند که به آسانی با سخنان بیهوده و بی سر و ته
یک آخوند به اسلام خواهند گروید.
گویا ایشان نمی خواهند باور کنند که در کشور ایران و هتا در
بیش تر کشورهای جهان،آزاداندیشی،خردگرایی ،دین گریزی
و خداناباوری رو به رشد است.

۹-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements

کاش همه ی آخوندها،ملاها و دیکتاتورها مقوایی بودند

اگر اندکی به گذشته بازگردیم به یاد خواهیم آورد آن
امام مقوایی را که در فرودگاه مهرآباد از هواپیما پیاده شد
و هتا در گورستان زهرا(بهشت زهرا) سخنرانی کرد.
کاش به راستی خمینی و یا کسانی چون او مقوایی بودند
و یا شاید بهتر باشد بگوییم کاش همه ی آخوندها،ملاها
و همه ی دیکتاتورها مقوایی بودند.
کاش زندگی تنها یک شوخی،بازی و یا سرگرمی پایان هفته می بود.
ولی چه کنیم که این گونه نیست و ما در چنگال دیکتاتوری
دینی گرفتار شده ایم.

۷-۹-۲۵۷۴ پارسی

واپسین رهاننده،واپسین نجات دهنده به درون چاهی ژرف پناه برده است

می گویند واپسین رهاننده
واپسین نجات دهنده،به درون چاهی ژرف پناه برده است
او این همه سال درون آن چاه چه می کند؟
این چه رهاننده ای است که ریشه در افسانه ها دارد
و از تبار ستمکاران است؟

آیا می توان امیدی به این رهاننده ی چاه نورد داشت؟

۷-۹-۲۵۷۴ پارسی

با گذشت چندین سال از انقلاب ننگین اسلامی

شگفت انگیز است که با گذشت بیست سال از انقلاب
سال ۱۳۵۷ که به پایه ریزی دولتی دینی(هکومتی دینی)
انجامید و با وجود تجربه های سده های ترور و هراس در
اروپا از سوی فرمانروایی دینی(فرمانروایی کلیسا)
برخی تازه در ایران از خواب بیدار شده اند.

بن مایه:
برشی از نوشته ها و گفته های پیروز دوانی

۶-۹-۲۵۷۴ پارسی