خامنه ای یک کشتارگر و جنایتکار زنجیره ای است که باید به دادگاه کشیده شود

6

بن مایه:
کاری است از خروش آرش
از
arasch
در تارنمای
deviant art

۶-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements