خامنه ای دیکتاتور،خامنه ای کشتار پیشه،خامنه ای سرکوبگر

7

خامنه ای کشتار پیشه که دستانش به خون هزاران تن
آلوده است،می بایست درباره ی کشتارهای پیوسته ی
مردم بی گناه،دزدی ها،تاراجگری ها و ستمگری هایی که
به زنان،کودکان،دگراندیشان،ناباوران و آزادی خواهان
روا داشته است پاسخگو باشد، که نیست
چون او خود را قلدر و آدم گنده ای می داند.
این ما دادخواهان و آزادی خواهان هستیم که می بایست
به پا خیزیم و او را از پناهگاهش بیرون بکشیم و او را راهی
دادگاهی بکنیم که بیدادگاه نباشد.
این آدم تباهکار،کشتار پیشه و سرکوبگر نباید آب خوش
از گلویش پایین برود،می بایست خواب نازش را آشفته
ساخت و در زمانی درخور او را به سزای کارهایش رسانید.

بن مایه:
این فرتور بالایی را از تارنمای سرنگونی برداشته ام.
sarnegoni.com

۶-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements