جهان بر پایه ی قانون های ثابت استوار است

چارلز داروین در کتاب اتوبیوگرافی اش،می گوید که جهان
نه برپایه ی خواست و اراده ی خداوندی بلکه بر پایه ی
قانون های ایستا(ثابت) استوار است.
گویا او در نسک اتوبیوگرافی اش،اشاره ای به خداناباوری خود
نیز کرده بود ولی پس از مرگش و در زمان چاپ و پراکنش آن
دستکاری هایی در نوشته ها رخ داده بودند،شاید بازماندگان او
گمان می کردند که مردم با خواندن آن ،واکنش تندی از خود
نشان خواهند داد،که سپس تر ها دخترش آن نوشته ها را
بازیابی کرده بود.

بن مایه:
این نوشته را از یک جایی یادداشت برداری کرده بودم
که پس از گذشت زمان یادم نیست از کدامین نسک
آن را برداشته ام.

۶-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements