من آزاده و آدمی آزاد هستم

شما نیز این گفته را بسیار شنیده اید که هر زمان دین پرستان
کم می آورند و نمی توانند خردمندانه با کسی گفت و گو بکنند
می گویند اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید،خوب من یک انسان
آزاد و آزاده هستم و برای همین هم هست که بی خدا و
بی دین می باشم.

۲-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements