کاریکاتور خامنه ای،دیکتاتور بزرگ

1

در این کاریکاتور،خامنه ای که دیکتاتور بزرگ باشد
نوشته ای در دستش دارد که روی آن نوشته است
من یک تروریست هستم.

بن مایه:
negahtofigh.blogspot.com

۲۷-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements