داعش ما امام نامش بود(امام خمینی)

141

در برگه ی فیس بوکی فردی به نام فردین ماهوتچیان
نوشته ای با تیتر
(داعش ما امام نامش بود)
به همراه این فرتور بود،که من این فرتور را از
آن جا برداشته ام.

۲۵-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements