مهرداد فومنی،سوزان ییپ

چند سال گذشته شبکه ای به وجود آمده بود که به ایران تجهیزات و
کالاهایی انتقال می داد که کاربردهای دو گانه داشتند.
یک زن تایوانی با نام سوزان ییپ با یک ایرانی به نام مهرداد فومنی
در زمینه ی خرید و انتقال تجهیزات هساس به ایران همکاری داشته
است،نام مهرداد فومنی در پیوند با باهمان هایی(شرکت هایی) چون
سازگان ارتبات و مروارید صنعت می باشد.
هدف این شبکه،خریداری و فراهم کردن زمینه ای برای فرستادن
و انتقال کالاهای ساخت آمریکایی به ایران بود که کاربردهای دوگانه
داشتند که می توان آن ها را در زمینه های نزامی نیز به کار برد.
سوزان ییپ در سال ۲۰۱۱ در آمریکا دستگیر شد و به همکاری های
خود با این شبکه خستو و زندانی شد.
شبکه ای که ییپ هم بخشی از آن بود از نام شرکتی با نام های وکال
تکنولوژی برای به دست آوردن این کالاها و تجهیزات استفاده می کردند.

برای آگاهی بیش تر می توانید به فایل پی دی افی که در تارنمای
انستیتو برای دانش و امنیت جهانی، گذاشته شده است ،سری بزنید.
در این فایل به نام کسی به نام کانلین هسیه نیز اشاره شده است.

این پرونده(فایل) پی دی اف به تاریخ شانزده سپتامبر ۲۰۱۵ می باشد.

بن مایه:
isis-online.org

۱۵-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements