اسلام،مسیحیت،آیین زرتشت،بهاییت برای ایران؟

ما خود زخم خورده ی رژيم توتالیتر دینی آن هم از گونه ی
اسلامی اش هستیم ،منی که از دین و باورهای دینی بیزارم
و از آن ها گریزان دیگر هرگز پشت سرم را هم
نگاه نمی کنم چه رسد به این که بخواهم دوباره سراغ
دین بروم،فرقی هم ندارد که دین دیگری باشد و یا دین
تازه ای،خودم را انسانی آزاد با اندیشه و دیدگاهی آزاد
می دانم که مرا نیازی به باورهای دینی نیست،یک خرد
سنجشگر و پرسشگر برایم کافی است.
رفتن از اسلام به دامان مسیحیت،زرتشتی گری و یا هر دین
دیگری افتادن از چاه است به چاله،گودال،سیاه چال و یا شاید
هم دره ای بسیار ژرف.
این روزها دین پرستان دوره افتاده اند و در فزای اینترنت
تارنما و تارنگار و برگه های اینترنتی راه می اندازند و تیتر
می زنند مسیحیت برای ایران،دین زرتشت برای ایران و ایرانی
یا بهاییت برای ایران و ده ها نمونه از این دست.
شما را نمی دانم ولی من هرگز گول دم و دستگاه دین را نخواهم
خورد،یک انسان آزاداندیش نباید خودش را درگیر چیزهایی بکند
که او را از آزاداندیشی و خردگرایی باز می دارد.

۱۳-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements