برگه ی خداناباوران(بی خدایان) در تارنمای ردیت

با برگه ای درباره ی خداناباوری(بی خدایی) در تارنمای ردیت
آشنا شده ام که بسیار به روز است و هم این که می توان در
آن تازه ها و خبرهای روز را خواند.
نشانی این برگه در تارنمای ردیت:
reddit.com/r/atheism

۱۲-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements