رژیم اسلامی و رژیم شاهنشاهی

تا پیش از سال۱۳۵۷ ما در کشور ایران یک سیستم و ساختار
شاهنشاهی داشتیم و اکنون خامنه ای دیکتاتور را به همراه یک
ساختار توتالیتر اسلامی داریم.
تا زمانی که بت وجود دارد و بت سازی نیز رواج دارد،بت ها نیز
پرستیده خواهند شد و ایران همچنان درگیر بت و بت پرستی
خواهد بود،بت ها باید شکسته شوند و روهیه ی بت پرستی نیز
می بایست از میان برود تا بتوانیم وارد دوران نوینی شویم.

۱۰-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements