بازگشت امام نقی از فرنگ

2225

گفتنی است که امام نقی پس از بازگشت از فرنگ
این ریختی شده است.

بن مایه:برگه ی فیس بوکی کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان

۸-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements