گیاه خواری و یک بهبود اخلاقی بزرگ

مترلینگ نویسنده می گوید:
مجبور هستند تا خستو شوند که هیچ کدام از خرده گیری هایشان
نسبت به گیاه خواری و خوراک گیاهی،تاب ایستادگی در برابر
خردگرایی را ندارد.
من به نوبه ی خودم،می گویم همه ی آن هایی که شناخته ام
و گیاه خواری پیشه کرده اند،در تندرستی شان بهبودی بزرگی
دیده شده و توان اندیشگری شان نیز بالا رفته است،درست
مانند این است که از یک زندان دیرینه و خفه کننده
بیرون آمده باشند.
هر گاه مردم جهان می توانستند از خوراک جانوری و گوشتخواری
دست بکشند،نه تنها یک شورش اقتسادی پدیدار می شد بلکه به
یک بهبودی بزرگ اخلاقی نیز می انجامید.

بن مایه:نسکی درباره ی گیاه خواری
نوشته ی سادق هدایت

۳-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements