کافر،مرتد،بی خدا،خداناباور،آزادی خواه،خردگرا،آزاداندیش،ناباور،بی دین و سکولار

کافر،مرتد،بی خدا،خداناباور،خردگرا،آزادی خواه،آزاداندیش
ناباور،بی دین و سکولار،این واژگان می تواند پاسخی روشن به
کسانی باشد که می خواهند بدانند من که هستم؟
این پاسخی روشن و آشکار به پرسش های دین باوران است.
کسی که در ایران زندگی می کند ،گرایند(اهتمال)زیادی دارد که
با خود واژه ی مسلمانی را یدک بکشد،بیش تر مردم ایران
مسلمان اند ولی این دلیلی نمی شود که همگی شان مسلمان
باشند،نمونه اش خود من .

۲-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements