آیا دیکتاتور بزرگ (خامنه ای)تا بیست و پنج سال دیگر زنده خواهد بود؟

شنیده ام که خامنه ای کشتار پیشه در دنباله ی پر گویی ها و فک
زدن هایش،باز از نابودی کشور اسراییل سخن رانده و گفته است
که تا بیست و پنج سال دیگر اسراییلی در کار نخواهد بود.
مگر آخوند خامنه ای تا بیست و پنج سال دیگر زنده خواهد بود که
این چنین استوان سخن می گوید؟
آیا تا بیست و پنج سال دیگر نشانی از رژیم اسلامی باقی خواهد ماند؟
کافی است هتا خبر دروغین مرگ خامنه ای دیکتاتور انتشار یابد
خواهید دید کم نیستند کسانی که از شنیدن خبر مرگ خامنه ای
خشنود می شوند.

۲۸-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements