پول های آزاد شده ی پس از توافق هسته ای

سناتور تد کروز درست همان دیدگاهی را نسبت به سازش
هسته ای دارد که من دارم،این سناتور جمهوری خواه گفته
است :
با پذیرش و تایید سازش(توافق)هسته ای،۱۵۰ میلیارد دلار
به دست رژيم اسلامی خواهد رسید که از پشتیبانان شماره ی
یک تروریسم در جهان است.
و به دنبال آن خاورمیانه ،تنش و آشوب های فزاینده ای به خود
خواهد دید و بر شمار تروریست ها افزوده خواهد شد.

به راستی که ایشان سخن راست را گفته است
من نیز همسو با جمهوری خواهان ناساز با این توافق
هسته ای بودم،من ناهمسو با دوستداران و هواداران
سازش هسته ای هستم،بیش تر دوستداران این توافق
در ایران ذوق زدگان و کسانی اند که سودشان در ماندگاری
رژيم ،رانت و پول های مفت نفتی است.

۲۰-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements