مقام گنده ی رهبری و فیلترچی های گوش به فرمانش

فیلترکنندگانی که زیر فرمان مقام گنده ی رهبری هستند همه ی
توانشان را گذاشته اند برای سرکوب کاربران اینترنتی و بسیاری
از افزارهای دور زدن فیلترینگ و سانسور در ایران یا از کار
افتاده اند و یا به زور کار می کنند،شگفتی در این جاست که کاربران
ایرانی دم بر نمی آورند،تا زمانی که ما با مردمانی از این
دست روبرو هستیم که نسبت به چنین سانسور و سرکوبی
بی تفاوت هستند،مقام گنده ی رهبری به دستیاری مزدورانش
یکه تاز میدان خواهد بود.
ما با ساختاری سرکوبگر و تمامیت خواه روبرو هستیم که هدف
آن دسترسی نداشتن کاربران به اینترنت است،رژیم اسلامی
همپای کشورهایی چون کره ی شمالی،کوبا و چین دارد گام
بر می دارد،چین یک دیوار بزرگ اینترنتی دارد که آن را
دیوار آتش بزرگ هم می نامند که برای پایش و کنترل دسترسی
کاربران به اینترنت کاربرد دارد.
این دیوار بزرگ دارای سازوکار پیچیده ای است و به گرایند(اهتمال)
زیاد رژيم اسلامی در سرکوب کاربران اینترنتی و بایکوت اینترنت
از کشور چین کمک می گیرد.
دسترسی به اینترنت یک حق همگانی است که همه باید بتوانند
به آسانی به آن دسترسی داشته باشند و در آن آزادانه به انتشار
دیدگاه ها و اندیشه های خودشان بپردازند.

۱۸-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements