زمان به سود ما سپری نمی شود

تنها کور سوی امید ما آزادی خواهان ایرانی برای شکست پذیر
شدن رژيم اسلامی و کم توان تر شدنش این است که جمهوری
خواهان در آمریکا توافق هسته ای را رد بکنند و شمار دموکرات های
موافق با این توافق به اندازه ای نباشد که دست اوباما برای
وتو باز باشد ولی گویا شمار نمایندگان دموکرات موافق سازش
هسته ای به اندازه ای رسیده است که اهتمال تایید سازش هسته ای
و رد نشدن آن بالا می باشد.
گرایند(اهتمال) شکست سازش هسته ای، پایین است ولی نباید
آمریکایی ها را دست کم گرفت چرا که آنان در پس هر کاری که
انجام می دهند دارای یک برنامه و هدف ویژه ای هستند که روی
آن زمان گذاشته اند،هر چه که باشد زمان به سود آزادی خواهان
ایرانی نیست و هر چه که زمان می گذرد رژيم توتالیتر اسلامی
ماندگارتر و ریشه دارتر می شود.

۱۸-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements