تجاوز،تاراج و دزدی در اسلام

در زمان پا گرفتن اسلام،دزدی ،تاراج و تجاوز به اسیران از سوی
خود پیامبر اسلام و یارانش انجام می گرفت و هم اکنون در ایران
از خامنه ای گرفته تا دیگر سران و بلندپایگان رژیم اسلامی
کارشان دزدی،تاراج،تجاوز،شکنجه و کشتار است.
پیامبر اسلام به آیشه(عایشه) که دختری نه ساله بود تجاوز کرد
و به پیروانش نوید پسر بچه ها و بردگان زیبا روی جنسی را در
بهشت داد و کسانی هم که گرداگردش را گرفته بودند به شوند
همین پاداش های جنسی بود که از پیامبر اسلام پیروی کردند.

بن مایه:
نسک نقد دین،نوشته ی بهرام رهمانی

۱۸-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements